برنامه‌ی شهر در آستانه‌ی ۱۴۰۰

شهر در آستانه‌ی ۱۴۰۰

قوم‌نگاری/مردم‌نگاری

برنامه‌ی شهر در آستانه‌ی ۱۴۰۰

شهر در آستانه‌ی ۱۴۰۰

شهر در افق منطقه

برنامه‌ی شهر در آستانه‌ی ۱۴۰۰

شهر در آستانه‌ی ۱۴۰۰

رژیم‌های تولید فضا

برنامه‌ی شهر در آستانه‌ی ۱۴۰۰

شهر در آستانه‌ی ۱۴۰۰

حافظه،‌ تخیل و بازنمایی شهر

مدرسه بیدار - فضای کنفرانس

مدرسه بیدار

فضای کنفرانس

مدرسه بیدار - فضای انتظار

مدرسه بیدار

فضای انتظار

مدرسه بیدار - فضای سخنرانی، گفتگو، همایش و نمایش فیلم

مدرسه بیدار

فضای سخنرانی، گفتگو، همایش و نمایش فیلم

برنامه‌ی تابستان ۱۴۰۰
برنامه‌ی بهار ۱۴۰۰
برنامه‌ی زمستان ۱۳۹۹
تازه‌ترین رویدادها و نشست‌ها
مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده است