• نمایش همه
  • اندیشه، نظریه، روان‌کاوی و هنر
  • نقد، نشانه‌شناسی، تاریخ و ادبیات
  • نظریه و روش در پژوهش علوم انسانی و اجتماعی
برنامه‌ی پاییز ۱۴۰۰
امیر کمالی - هراس از شکستن فرمان؛ الهیات سیاسی شعر فارسی از آغاز تا مشروطه
تاریخ شروع: ۲۶ مهر ۱۴۰۰
دوشنبه‌:ساعت ۱۸-۲۰(۵جلسه)
امیر کمالی

هراس از شکستن فرمان؛ الهیات سیاسی شعر فارسی از آغاز تا مشروطه

دکتر عمران گاراژیان - مبانی باستان‌شناسیِ(آرکئولوژی) آلترناتیو 2
تاریخ شروع: ۱۸ مهر ۱۴۰۰
یکشنبه‌:ساعت ۱۸-۲۰(۷جلسه)
عمران گاراژیان

مبانی باستان‌شناسیِ(آرکئولوژی) آلترناتیو ۲

مراد فرهادپور - هگل یا اسپینوزا ۲
تاریخ شروع: ۲۵ مهر ۱۴۰۰
یکشنبه‌:ساعت ۱۸-۲۰(۴جلسه)
مراد فرهادپور

هگل یا اسپینوزا ۲