برنامه‌ی بهار ۱۴۰۳
برنامه‌ی زمستان ۱۴۰۲
برنامه‌ی پاییز ۱۴۰۲
برنامه‌ی تابستان ۱۴۰۲
برنامه‌ی بهار ۱۴۰۲
برنامه‌ی تابستان ۱۴۰۱
برنامه‌ی بهار ۱۴۰۱
برنامه‌ی زمستان ۱۴۰۰
برنامه‌ی تابستان ۱۴۰۰
برنامه‌ی بهار ۱۴۰۰
برنامه‌ی زمستان ۱۳۹۹
مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده است.