علی گلستانه

علی گلستانه (متولد ۱۳۶۳) منتقد هنری، نقاش، و مدرس تاریخ هنر است. او از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ عضو تحریریه‌ی دوهفته‌نامه‌ی ’تندیس‘ بوده و از ۱۳۹۰ تا کنون مقاله‌ها و جستارهایی در سایت ’حلقه‌ی تجریش‘، ماهنامه‌ی ’گلستانه‘، ماهنامه‌ی ’هنگام‘، دوهفته‌نامه‌ی ’مروارید‘، فصلنامه‌ی ’شیوه‘، فصلنامه‌ی ’فرم و نقد‘، و دیگر سایت‌ها و نشریات هنری، نوشته یا ترجمه کرده است. او همچنین از ۱۳۸۲ تا کنون آثارش را در کارنماهای گروهی و انفرادی ارائه کرده است. ترجمه‌ی کتاب‌های ’نقاشیِ زندگیِ پست‌مدرن‘ (به همراه شکوفه غفاری، مجموعه مقاله، انتشارات خرد سرخ، تهران: ۱۳۹۸)، ’آر. بی. کیتای‘ (نوشته‌ی اندرو لمبرث، نشر نظر، تهران: ۱۳۹۹)، و ’مارکسیسم و تاریخ هنر‘ (به همراه شروین طاهری، نوشته‌ی اندرو همینگوی، تهران: نظر، ۱۴۰۱) از دیگر کارهای او است.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • علی گلستانه - نگارگریِ ایران و نظامِ تولید کتابخانه‌ای؛ درسگفتاری درباره‌ی شکل‌گیری، تکامل، و افول سبکِ نگارگری
  • علی گلستانه - از فرنگی‌مآبی تا طبیعت‌گرایی؛ شکل‌گیری و تکامل الگوی نقاشی طبیعت‌گرا در ایران
  • علی گلستانه - مرکز و حاشیه‌ی هنر؛ بحث‌هایی درباره‌ی «هنر جدید»
  • علی گلستانه - تحول سبک در نقاشی؛ سیری در تاریخ سیاسی کار هنری ۱- بنیان‌های تاریخی هنر تصویری (کار، هنر و ارتباط)
  • علی گلستانه - درونمایه‌های اساسی نقاشی مدرن

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.