• نمایش همه
  • بازخوانی مکتوبات؛ جلسات متن‌خوانی پژوهش‌هایی در علوم انسانی
  • گفت و گو
۱۴۰۳
نشست بررسی کتاب حجاب و روشنفکران
تاریخ شروع: ۱۲ خرداد
شنبه:ساعت ۱۶-۱۸

نشست بررسی کتاب حجاب و روشنفکران

آدورنو و طبقه؛ بازخوانی انتقادی یک مفهوم
تاریخ شروع: ۳ خرداد ۱۴۰۳
پنجشنبه:ساعت ۱۸-۲۰:۳۰
مهسا اسداله‌نژاد، صابر دشت‌آرا، آیدین کیخایی

آدورنو و طبقه؛ بازخوانی انتقادی یک مفهوم

بازخوانی مکتوبات؛ جلسات متن‌خوانی پژوهش‌هایی در علوم انسانی
تاریخ شروع: اردیبهشت ۱۴۰۳
شنبه‌ها:ساعت ۱۶-۱۸

بازخوانی مکتوبات؛ جلسات متن‌خوانی پژوهش‌هایی در علوم انسانی