دکتر عِمران گاراژیان - مبانی باستان‌شناسیِ(آرکئولوژی) آلترناتیو برای علوم انسانی و اجتماعی

مبانی باستان‌شناسیِ(آرکئولوژی) آلترناتیو برای علوم انسانی و اجتماعی

  • تاریخ شروع: ۲۰ تیر ۱۴۰۰
  • روزهای: یکشنبه‌
  • ساعت: ۱۶-۱۸
  • تعداد کل جلسات: ۷
  • دوره به صورت: آنلاین

باستان‌شناسیْ نظامی است باز و انعطاف پذیر که پا به پای مدرنیسم شکل گرفت و توسعه یافت؛ پس از شکل‌گیری در فرهنگ غرب وارد کشورهای خاور نزدیک شد و مانند همه‌ی پدیده‌های دنیای مدرن هنگامِ ورود به جوامع گوناگون، موضوع کشاکش در بافت سنتی آنها شد. با این سابقه تا امروز خوانش¬های قرن بیستمی باستان¬شناسی در خاور نزدیک بومی نشده اند و عموما متکی به گذشته‌ی دور و مقوم شکل¬هایی از ملی گرایی هستند. تا جایی که می‌توان گفت این نظام دانش در مقیاس ملی به‌ وسیله‌ی حاکمیت¬ها غالبا در راستای بازسازی هویت¬های فرهنگی و ملی، به کار گرفته می‌شوند.

مبانی باستان‌شناسی در تاریخچه‌ی تقریبا دو سده‌ای‌اش(۲۰۲۱-۱۸۳۰) در جهان مرتب تغییر کرده است. همین تغییرات (که گاه بومی مناطق مختلف جهان نیز بوده اند) روش و روش‌شناسی‌های باستان‌شناسی را بارها دگرگون کرده است. در این درس‌گفتار تطور و تغییرات مبانی باستان‌شناسی در تاریخ این نظامِ درک و فهم دنیای مدرن بررسی می‌شود. این بررسی و کَند و کاو در پی معرفی آلترناتیوهایی برای باستان شناسی ملی و حاکمیتی در مجموعه علوم انسانی و اجتماعی است. مباحث زیر در ۷ جلسه ارائه خواهد شد:

– مقدمه و معرفی کلی محتوای درس‌گفتار
– زمان، زمان‌مندی و گاه‌نگاری در باستان‌شناسی
– ماده، مادیت و مواد فرهنگی در باستان‌شناسی
– مکان، مکان‌مندی، موقعیت و مختصات بومی در باستان‌شناسی
– انسان و بافت اجتماعی در باستان‌شناسی( باستان‌شناسی علوم انسانی و اجتماعی)
– معاصریت و تاریخیت در باستان‌شناسی ( باستان‌شناسی و علوم تاریخی)
– روش و روش‌شناسی‌ها در باستان‌شناسی‌های مختلف

 

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.