دکتر فرزان سجودی - سیاست نشانه

سیاست نشانه

  • تاریخ شروع: نیمه دوم مرداد ۱۳۹۹
  • روزهای: دوشنبه‌
  • ساعت: ۲۰ تا ۲۲
  • تعداد کل جلسات: ۵
  • دوره به صورت: آنلاین

اگر این پیش‌فرض را بپذیریم که تولید معنا وسیله‌ای کلیدی برای تثبیتِ مناسباتِ قدرت است و با تولید معنا می‌توان مناسبات قدرت را طبیعی و منطبق بر عقل سلیم نمایاند و از این طریق به گفتمانِ مسلط مشروعیت بخشید و اگر بپذیریم که نشانه‌شناسی دانشِ مطالعه‌ی معنا است، حال این سوال پیش می‌آید که نشانه‌شناسی(ها) آیا به موضوعاتی چون ایدئولوژی، قدرت، هژمونی و فرایندهای طبیعی‌سازی و مشروعیت‌بخشی پرداخته‌اند و اگر پرداخته‌اند این مفاهیم را چگونه تبیین کرده‌اند. درسگفتارِ «سیاستِ نشانه» به بررسی تطبیقی برخی رویکردهای نشانه‌شناسی در مواجهه‌شان با مفاهیم فوق، به نسبت نشانه‌شناسی و سیاست در مفهوم عام آن می‌پردازد.

در این دوره پنج جلسه‌ای مفاهیم ایدئولوژی، گفتمان، فرهنگ، و به دنبال آن هژمونی و قدرت از چشم‌انداز نشانه‌شناسی(ها) بررسی می‌شوند. پس از برخی بحث‌های مقدماتی، به طور مشخص به بررسی تطبیقی و انتقادی دیدگاه‌های ساختگرایان، بارت، نشانه‌شناسی فرهنگی مکتب مسکو/تارتو، و نظریه گفتمان مکتب اسکس خواهیم پرداخت.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.