مراد فرهادپور - حقیقتِ شعر

حقیقتِ شعر

  • تاریخ شروع: نیمه اول بهمن‌‌ماه ۱۳۹۹
  • روزهای: یکشنبه‌
  • ساعت: ۱۸ - ۲۰
  • تعداد کل جلسات: ۴
  • دوره به صورت: آنلاین

در این سلسله‌سخنرانی‌ها می‌کوشیم، با تکیه بر مضمون مرکزی «حقیقت شعر»، آغاز و سیر تحول تجربه‌ی مدرنیته را در مغرب زمین و ظهور مدرنیسمِ فرهنگی را در قرن نوزدهم نقد و بررسی کنیم. متن اصلی و محوری این بررسی کتابی است به قلم میکائیل هامبورگر به نام حقیقت شعر: تنش‌های شعر مدرن از بودلر تا دهۀ ۱۹۶۰. عنوان اصلی و فرعی این کتاب، خود، مرزهای تاریخی و جغرافیاییِ این بحث‌ها را روشن می‌سازد و البته توجیه این مرزها خود می‌تواند یکی از مضامینِ بحث باشد. در مورد سایر مضامین اصلی می‌توان، باز هم با رجوع به کتاب هامبورگر، به مواردی چون تنشِ میان تجربه‌ی مدرن و مدرنیسم، صداها و هویت‌های نهفته در شعر، رابطه‌ی شعر و سیاست و غیره اشاره کرد. البته مضمون «حقیقت شعر» به‌واقع کلیدی است برای پرداختن به همه‌ی تناقض‌ها، پارادوکس‌ها و معماهای عصرِ جدید. هامبورگر در مقامِ شاعر، منقّد و مترجمِ شعر به پنج زبان اروپایی (انگلیسی،فرانسه، آلمانی، اسپانیایی و ایتالیایی) با پهنه‌ی گسترده و در عین حال پیچیده‌ی شعر اروپایی به‌خوبی آشنا است و به جرئت می‌توان گفت این کتاب او بهترین مقدمه برای آشنایی با شعرِ مدرن غرب است. در این بحث‌ها، با گذر از اومانیسم فرهنگی هامبورگر و بسطِ مضمونِ «حقیقت» در راستای آنچه آدورنو «محتوای صدقیِ» اثر می‌نامد، خواهیم کوشید تا به میانجی نقد درونماندگارِ آثار ادبی و بررسی کشمکش میان محتوای تاریخی و مادی و محتوای صدقی، دریچه‌هایی برای تأمل فلسفی در باب تاریخ، جامعه و فرهنگِ مدرن بگشاییم.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.