دکتر حمیدرضا شعیری - از رولان بارت تا جهان پسابارتی

از رولان بارت تا جهان پسابارتی

  • تاریخ شروع: نیمه دوم شهریورماه ۱۳۹۹
  • روزهای: سه‌شنبه‌
  • ساعت: ۱۸ تا ۲۰
  • تعداد کل جلسات: ۵
  • دوره به صورت: آنلاین

متن چیست؟ رابطه‌ نویسنده با متن خود چه نوع رابطه‌ای است؟ کنش گفتمانی چه نوع کنشی است؟ متن کسالت‌بار نتیجه کدام نگرش است؟ جهش متنی چیست؟ ما چیزی به نام قدرت یا سلطه نویسنده نداریم. هر آنچه که او می‌نویسد جایی تمام می‌شود. خوانش یک نقطۀ شروع و خلق دوبارۀ متن است. متن آنجا شروع می‌شود که خوانش‌گر وارد بازی می‌شود. کنش متنی بر اساس دیدگاه بارت دو کنش خوانشی و نویسا است. واقعیت متن یک واقعیت نویسا است. چراکه متن به محض تولید از هر قید و بندی آزاد شده است. اینک این آزادی سبب می‌گردد تا کنش خوانش به متن آنگونه که می‌خواهد شکل دهد. بارت دو شیوه مواجهه با متن دارد. شیوۀ افقی که در آن زنجیرۀ روابط هم‌نشینی عناصر دنبال می‌گردد تا سیر روایی فرایند تولید معنا را تحقق بخشد. اما خوانش دوم او عمودی است که در آن هر قطعه یا هر جزیی از متن از همۀ قطعات دیگر جدا می‌گردد و بدون آنکه دریافت معنا اهمیت داشته باشد، به تولید متنی جدید بر اثر ملاقات دو عمل واسازی و بینامتنیت می‌رسیم. بارت از متن متکثر و شکسته صحبت می‌کند. متنی که نامیراست و متوقف نمی‌گردد. بارت برای رسیدن به الگویی جدید اعتقاد دارد که باید شیوۀ جهشی را در پی گرفت و متن را شکست تا ساختارهای تعینی از پیش شناخته شده کنار گذاشته شوند. بنابراین بارت اگر چه ساختارگراست، اما آغازکنندۀ مسیر پساساختاری در ارتباط با متن است. اینگونه است که متن آینده‌محور شکل می‌گیرد. متنِ آینده‌محور راه را بر تفاوت، چندگونگی، تکثر و خلاقیت می‌گشاید.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.