دکتر مرتضی حاجی‌زاده - اکوفمینیسم و هنر

اکوفمنیسم و هنر

  • تاریخ شروع: نیمه اول تیر ۱۳۹۹
  • روزهای: شنبه‌ها
  • ساعت: ۱۷ تا ۱۹
  • تعداد کل جلسات: ۵
  • دوره به صورت: آنلاین

هنر و مسئله بازنمایی جنسیت/زن در متون داستانی/غیر داستانی و آثار هنری همواره از دغدغه‌های اصلی نقد فمینیستی بوده است. شاخه‌ای از فمینیسم که از دل جنبش‌های محیط زیستیِ نیمه دوم قرن بیستم بوجود آمد، اکوفمینیسم نامیده می‌شود. اکوفمینیسم به بررسی ساختارهای قدرت که در طول قرن‌ها سبب استمرار استبداد و استثمار موازی “زنان” و “طبیعت” شده است می‌پردازد. با گسترش جنبش‌های محیط زیستی و فمینیستی در قرن بیست و یکم، حوزه‌ی تمرکز اکوفمینیسم هم گسترش یافت. مسائلی چون جنگ، نظامی‌گری، استعمار، نژادپرستی/بی عدالتی محیط زیستی، حقوق حیوانات و گرمایش سطح زمین به موضوع زنان تبدیل شد و چگونگی بازتاب و نمود آنها در ساحت زبان و فرهنگ (ادبیات، هنر، سینما و رسانه‌های ارتباط جمعی) و درهم تنیدگی آنها با نقش “زن”، سوژه نقد اکوفمینیستی شد. از محورهای اصلی اکوفمینیسم، بررسی نقش گسترش علم در عصر روشنگری و استعمار (تصاحب زمین، منابع طبیعی و رام کردن طبیعت سرکش) و میراث این دوره در نهادینه کردن دوگانه زن/طبیعت و مرد/فرهنگ است.
این دوره به بررسی پارادایم‌های تاریخی، فرهنگی و فلسفی می‌پردازد که دوگانه “فرهنگ (مرد)/طبیعت (زن)” را ترویج داده و نابرابری‌ها و نظام ارزش‌گذاری که گزاره طبیعت(زن) را کهتر دانسته، بازتولید کرده است. همچنین در این دوره به تبیین ارتباط و پیوند این دوگانه‌سازی و اکوفمنیسم با مفاهیمی مانند تبعیض نژادی/جنسی، تخریب محیط زیست، استثمار طبقاتی، حقوق حیوانات، گیاهخواری، صنعت گوشت و گرمایش زمین خواهیم پرداخت و برای درک بهتر این مفاهیم و چگونگی تبلور و نهادینه شدن آنها در فرهنگ انسان(مرد)مدارانه مثال‌هایی از ادبیات داستانی/غیر داستانی، سینما، نقاشی و آگهی های بازرگانی/تبلیغاتی ارائه خواهد شد.
آشنایی شرکت کنندگان با فلسفه و عدالت محیط زیستی و ارائه ابزار ایدئولوژیک و نقادانه اکوفمینیستی از جمله‌ اهداف این دوره می‌باشد که منجر به درک و شناخت عمیق‌تری از دغدغه‌های مشترک محیط زیستی و فمینیسم و چرایی و چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر می‌شود.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.