آیدین کیخایی

آیدین کیخایی، عضو هیئت علمی فلسفه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، و استاد مدعو اندیشه‌ی اجتماعی و سیاسی دانشگاه یورک در کاناداست. زمینه‌ی کاری و مطالعات او در حوزه‌ی فلسفه‌ی قاره‌ای و نظریه‌ی انتقادی با تمرکز بر مارکس و آدورنو است. برنامه‌ی پژوهشی بلندمدت او بازاندیشی عناصر نظریه‌ی انتقادی در بستر جغرافیای پیرامونی نظام جهانی سرمایه‌داری است و در حال حاضر بر دو پروژه‌ی مشخص متمرکز است: پروژه‌ی نخست تلاشی است برای مفهوم‌پردازی استتیکی در حوزه‌ی آنچه «موسیقی ایرانی» خوانده می‌شود. و پروژه‌ی دوم نیز معطوف است به نقد ایدئولوژی در بستر دولت نولیبرال غیر هژمونیک. او همچنین در سال‌های اخیر، با ارائه‌ی دروس دانشگاهی، دوره‌های متن‌خوانی و کارگاهی، در زمینه‌های نظریه‌ی انتقادی مکتب فرانکفورت، مارکس، دیالکتیک، استتیک، نولیبرالیسم، و نظریه‌های جهانی شدن سرمایه‌داری تدریس کرده است.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • دکتر آیدین کیخایی - هنر در جهان کالایی شده
  • آدورنو و طبقه؛ بازخوانی انتقادی یک مفهوم
  • متن‌خوانی با آیدین کیخایی - مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی موسیقی درس‌گفتارهای آدورنو، ۲-۱۹۶۱
  • مهسا اسداله‌نژاد، صابر دشت‌آرا، آیدین کیخایی - آدورنو و طبقه بازخوانی انتقادی یک مفهوم
  • آیدین کیخایی - ناسیونالیسمِ رُمانتیک

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.