امیر کمالی

امیر کمالی دانش‌آموخته‌ی زبان و ادبیات فارسی از دهه‌ی هشتاد کار تالیف و ترجمه در حوزه‌ی نقد ادبی و فلسفه‌‌ی انتقادی را آغاز کرد. در سال‌های پایانی دهه‌ی هشتاد در روزنامه‌های شرق، اعتماد و بهار جستارهای تالیفی و ترجمه منتشر ساخت. کتاب «ازمصائب معنا» حاصل پیگیری او در حوزه‌ی زبانشناسی انتقادی و روش فیلولوژی بود. در ادامه از منظر فلسفه‌ی انتقادی به نقد خاستگاه شعر مدرن فارسی در نیما یوشیج پرداخت که حاصلش کتاب «مانیفست خاموشان» بود. وی هم اکنون عضو هیئت نویسندگان سایت تز یازدهم است. ترجمه‌‌ی «انسان بی محتوا» از جورجو آگامبن، ترجمه‌ی مجموعه مقالاتی در باب فلسفه‌ی جستارنویسی با عنوان «سیاست جستار» و نقدی سیاسی فلسفی بر داستان‌های بهرام صادقی در هیئت کتابی با عنوان «جستارهایی در فهم بهرام صادقی» سه اثری است که وی در آستانه‌ی چاپ و انتشار دارد.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • امیر کمالی - مورّخ خانه¬های ابری؛ تأملاتی در شکل و محتوای رخداد نیمایی
  • امیر کمالی - مارکسیسم و نقد ادبی؛ 2-قناری در معدن زغال سنگ؛ نسخه‌های فرانکفورت و استعداد ادبیات
  • امیر کمالی - مارکسیسم و نقد ادبی؛ 3-امید به خیال در عصر ایمان‌های متحد؛ ادبیات، جامعه و انقلاب
  • امیر کمالی - فریفتن به شعر روان؛ گفتگویی انتقادی با سنت شعر فارسی در قرائت برخی مفاهیم مهجور
  • امیر کمالی - ملال‌نامه‌ی نقش‌ها؛ «ادای شهادت» در نقاشی و رمان
  • امیر کمالی - مارکسیسم و نقد ادبی؛ ۴-خطاب به خوانده‌ی ریاکار؛ الهیات و سیاستِ اثر ادبی در مارکسیسم متأخر
  • امیر کمالی - هراس از شکستن فرمان؛ الهیات سیاسی شعر فارسی از آغاز تا مشروطه
  • امیر کمالی - مارکسیسم و نقد ادبی؛ ۱-چینش مهره‌های سیاه؛ نخستین مواجهات سنت چپ با امر ادبی
  • امیر کمالی -قلم عقل بر کتابت؛ درآمدی بر ساز و کار اثر ادبی نزد هگل

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.