احمد یزدانیان

احمد یزدانیان دانشجوی دکتری شهرسازی در دانشگاه تربیت مدرس است. پژوهش‌های او بیشتر از منظر اقتصادسیاسی فضا است. از همین زاویه او تلاش می‌کند در جایی که فرم و کالبد آرام و بی نزاع به نظر می‌رسد، به بررسی مجموعه روابط و نیروهای برسازنده‌ای بپردازد که به شیوه‌های مختلفی در لایه‌های زیرین فضا جریان دارند. او درحین تحصیل وارد قلمروی حرفه‌ای گردید و آنچه در کلاس‌های درس آموخته بود را در معرض نوعی آزمون و امتحان قرار داد. در فرایند کار چندسالی نیز در دفاتر خدمات نوسازی در محلات جنوب تهران به‌‌عنوان کارشناس شهرساز و کارشناس اجتماعی مشغول به کار شد. به تعریف‌ خودش آنچه تاکنون آموخته است، متعلق به تجربه‌های فضایی این دوره است. اجتماعات محلی، نوسازی شهری، سکونت‌گاه‌های غیررسمی از جمله موضوع‌های مورد پژوهش وی هستند. یکی از پژوهش‌های صورت‌گرفته توسط وی مقاله‌ای است با عنوان «فضا را چگونه بخوانیم؟‌ از خوانش پدیدارشناسانه تا خوانش انتقادی فضا». وی در این پژوهش از نگاه اقتصادسیاسی به ناتوانی‌های نگاه پدیدارشناسانه و غالب شدن این نگاه در میدان دانش شهرسازی ایران می‌پردازد و برای فهم‌ منازعات‌ موجود در فضا، نوعی از نگاه انتقادی را فرا می‌خواند. علاوه بر این «نوسازی یا برون‌رانی؟» یکی دیگر از پژوهش‌هایی است که به دنبال تجربه‌های کاری در محلات جنوب تهران انجام داده است. وی در این نوشتار به نقد سازوکارهای نوسازی شهری که منتهی به انواع مختلف برون‌رانی‌ و سلب‌مالکیت‌ میگردد، پرداخته است. درحال حاضر او بیشتر مشغول «تبیین تاریخی سیاستهای نوسازی شهری از منظر اقتصادسیاسی با تاکید بر شهر تهران» است. در این پژوهش هدف نشان دادن فرایند تاریخی فضامندشدن سیاست‌های نوسازی شهری از مقیاس کلان تا مقیاس خرد محلی در شهر تهران است.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • احمد یزدانیان - سیاست‌های نوسازی شهری؛ تولید قلمروی مداخله
  • احمد یزدانیان - تنظیمات فضایی؛ بازخوانی ضوابط، طرح‌ها و برنامه‌های شهری در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷
  • احمد یزدانیان - فضا را چگونه بخوانیم؟ ملاحظات روش‌شناختی در مطالعات شهری

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.