علی طیبی - هژمونی کنش‌گرانه در نظام‌های شهری

هژمونی کنش‌گرانه در نظام‌های شهری

  • تاریخ شروع: نیمه اول بهمن‌‌ماه ۱۳۹۹
  • روزهای: دوشنبه‌
  • ساعت: ۱۸:۳۰ - ۲۰:۳۰
  • تعداد کل جلسات: ۳
  • دوره به صورت: آنلاین

ساختار پیچیده، گنگ، و رانت‌‌محورِ اعمالِ قدرت در جامعه امری است که اغلب زمینه را برای استفاده از مکانیزم‌‌های موجود برای تأمین منافعِ افراد و گروه‌های خاص و بازتولید بی‌عدالتی و تداوم سرکوب در شکل‌‌های جدید فراهم می‌‌کند. این امر در نظام‌‌های شهری به دلیل درهم تنیدگی، گستردگیِ منافع موجود در توسعه‌ی شهری، و تنوع بازیگران پیچیدگی بیشتری دارد. در این بین تشکل‌های مدنی با خاستگاه‌ها و رویکردهای مختلف گاهی در کنار و گاهی در مقابل این فرایند قرار می‌گیرند. تعامل و تقابل دو استراتژی هویت‌بخش به تشکل‌های مدنی در برابر نظام حاکم است که به قطبی شدن فضای کنش‌گری در پی‌گیری حقوقِ نادیده گرفته شده در ساختار قدرت موجود در شهر منجر می‌شود. نظام‌های حاکم معمولاً با استفاده‌ِ‌ی هژمونیک از این فضای قطبی‌شده، به تعریف کنش‌گری مطلوب توسط تشکل‌های مدنی پذیرفته‌شده (خودی) و کنش‌گریِ نامطلوب توسط تشکل‌های مدنیِ غیرقابل پذیرش (غیرخودی) دست می‌زنند تا با ترکیبی از زور و رضایت، علاوه بر مشروعیت‌یابیِ حاصل از مشارکت مدنی، با سهیم کردن گروه‌های معدودِ خودی در منافع نامحدودِ موجود در شهر، از هم‌بستگی در برابر ساختارهای سرکوب گر و تبعیض‌آمیز موجود جلوگیری کنند. از این رو، شناسایی این ساختار و انواع کنش‌ها و کنش‌گرها در تشکل‌های مدنی نقش به‌سزایی در تعریف نقش این بخش مهم از جامعه در حرکت به سوی عدالت و برابری دارد.
براین اساس، در این درس‌گفتار، که در قالب سه جلسه‌ی دو ساعته ارائه می‌شود، در ابتدا به تعریف کارکردِ سیاسی گفتمانِ جامعه‌ی مدنی در هژمونی قدرت در نظام‌‌های نئولیبرال می‌‌پردازیم، در ادامه نقش و کارکرد تشکل‌های مدنی در این ساختارها از طریق شناسایی انواع کنش‌ها و کنشگرها را به بحث می‌گذاریم، و در انتها به روش‌‌ها و تجارب مبارزه با این ساختارهای سرکوب‌‌گر از طریق بازتعریف همبستگی بین تشکل‌ها و گروه‌های مدنی در راستای بسط عدالت و برابری در برابر ساختار قدرت در نظام‌‌های شهر می‌‌پردازیم. انتظار می‌رود این دوره فرصتی برای بحث و گفتگو درباره‌ی کارکردهای هژمونیکِ گفتمان جامعه مدنی، انواع تشکل‌‌های مدنی و نقش آن‌‌ها در این گفتمان سرکوب‌‌گر و راه‌‌های مبارزه با این ساختارها با نگاه به تجارب کنش‌گری را فراهم آورد.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.