دکتر فوآد ترشیزی - نظریات تصویر

نظریات تصویر

  • تاریخ شروع: نیمه دوم آذر‌ماه ۱۳۹۹
  • روزهای: شنبه‌
  • ساعت: ۱۸ - ۲۰
  • تعداد کل جلسات: ۶
  • دوره به صورت: آنلاین

تصاویر ما را فرا می‌خوانند، تحریک‌مان می‌کنند، به ما آرامش می‌بخشند، محکوم‌مان می‌کنند، و در بی‌شماری‌شان از نظر پنهان می‌شوند. آن‌ها درک ما را از زمان مخدوش ‌می‌کنند و فهم ما را از سوژگیِ خویش و «دیگری» دستخوش تغییر می‌کنند. با این همه، ما سرسرانه از کنار تصاویر عبور می‌کنیم و از چیستی‌شان نمی‌پرسیم. این درسگفتار پرسش‌هایی بنیادینی را درباره‌ی چیستیِ تصاویر و کارکردهای فراوان آن‌ها طرح می‌کند: ماهیت تصویر چیست؟ خواندنِ تصویر به چه معناست؟ تصاویر چگونه ما را مخاطب خود قرار می‌دهند؟ اخلاق «مشاهده» و «شهادت دادن» کدامند؟ تصاویر چگونه بر بدن‌ها حکمرانی می‌کنند؟ رابطه‌ی تصویر با تخریب چیست؟ تصاویر چگونه بر نگاه ما به مرگ و زندگی تأثیر می‌گذارند؟ تصاویر چگونه در پیدایش استعمار و مدرنیته‌‌ی اروپا-محور شریکند؟ بخش عمده‌ی این درسگفتار متوجه تصویر عکاسانه است، اما دامنه‌ی بحث در خصوص چیستیِ تصویر حوزه‌هایی چون فرهنگِ تصویری، تصاویر ماهواره‌ای، و تصویر نقاشانه را نیز شامل می‌شود. آرای متفکرانی چون والتر بنیامین، آریلا عایشه آزولای، هوبرت دمیش، ویکتور برگین، داربی اینگلیش، الن سکولا، ژاک دریدا، ادوارد سعید، و ژرژ دیدی-اوبرمن در این درسگفتار طرح خواهند شد.

جلسه‌ی اول:
⁃ هستی‌شناسی تصویر
⁃ تصویر و/در تاریخ
جلسه‌ی دوم:
⁃ خواندنِ تصاویر
⁃ تصویر و سوژه‌ی مدرن
جلسه‌ی سوم:
⁃ تصویر/قدرت/دانش
⁃ مشاهده و اخلاق شهادت دادن
جلسه‌ی چهارم:
⁃ مستند
⁃ عکاسی و تروما
جلسه‌ی پنجم:
⁃ نژاد و بازنمایی
⁃ تصویر، خانه و تبعید
جلسه‌ی ششم:
⁃ تصویر و میل
⁃ تصویر و مرگ

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.