احمد یزدانیان - فضا را چگونه بخوانیم؟ ملاحظات روش‌شناختی در مطالعات شهری

فضا را چگونه بخوانیم؟ ملاحظات روش‌شناختی در مطالعات شهری

  • تاریخ شروع: ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
  • روزهای: چهارشنبه‌
  • ساعت: ۱۸-۲۰
  • تعداد کل جلسات: ۳
  • دوره به صورت: آنلاین

در این دوره تلاش می‌کنیم به‌واسطه‌ی تأمل بر برخی از ملاحظات روش‌شناختی به شیوه‌های مختلف مواجهه با وضعیت‌های فضایی موجود بپردازیم. در وضعیت کنونی اگر عجالتا دوگانه‌ی نظریه و میدان و شکاف‌های موجود میان این‌ دو را بپذیریم، آنگاه چیزی که دو سر این دوگانه را به هم متصل می‌کند، نوع خاصی از مواجهه یا همان روش‌شناسی است. فارغ از اینکه سوژه‌ی چه گفتاری باشیم، این روش‌شناسی است که منازعات موجود در فضا را برای ما رویت‌پذیر می‌کند. در این‌معنا مقصود ما از روش‌شناسی بیشتر شیوه‌های ظاهر کردن نیروها و روابط موجود در فضا است. در این‌راستا می‌کوشیم با تأکید بر تبارشناسی، مردم‌نگاری انتقادی و رئالیسم انتقادی به‌مثابه‌ی شیوه‌های متفاوتِ ظاهر کردن، به صورت‌بندی‌ها و خوانش‌های مختلف از فضا بپردازیم.

 

در این کارگاه با محور قرار دادن مسائل شهری به معرفی تبارشناسی، مردم‌نگاری انتقادی و رئالیسم انتقادی می‌پردازیم. درواقع هدف ما تلاش برای دستیابی به فهم نظام‌مند نظری و روش‌شناختی در تحلیل نیروهای برسازنده‌ی فضا است، تا بدین‌ترتیب برای پژوهشگران مطالعات شهری، زمینه‌های فهم انتقادی از وضعیتِ فضایی موجود در سطوح مختلف فراهم گردد.

 

در این جلسات به مسائل زیر خواهیم پرداخت:

 

جلسه‌ی اول: تبارشناسی: حقیقت چگونه‌ تولید می‌شود؟
جلسه‌ی دوم: مردم‌نگاری انتقادی: چه کسی وضعیت را نمایندگی می‌کند؟
جلسه‌ی سوم: رئالیسم انتقادی: علیه منطقی که در شهرها زائده تولید می‌کند.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.