مهران پورمندان - درآمدی بر نسبت تاریخی موسیقی اکنون ایران

درآمدی بر نسبت تاریخی موسیقی اکنون ایران

  • تاریخ شروع: ۷ شهریور ۱۴۰۰
  • روزهای: یکشنبه‌
  • ساعت: ۱۸-۲۰
  • تعداد کل جلسات: ۳
  • دوره به صورت: آنلاین

در دورانی که سیر تغییرات آن به شدت زیاد است، درک و دریافت ما از جهان روزمره‌ای که با آن روبرو هستیم چگونه میسر می‌شود؟ جهان امروز ما چه شکلی دارد و چه اشکالی را موجب می‌شود؟ ماهیت این اشکال چیست؟ موسیقی امروز ایران چگونه به این تغییرات بیان می‌دهد؟ آیا اصلا با گذشته نسبتی دارد؟ آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده چه شکلی پیدا خواهد کرد؟

 

امروز دغدغه‌ی اصلی پژوهشگر تاریخْ دسترسی به اسناد، چیدمان و تجزیه تحلیل آنها است تا دورانی به سرآمده را کشف کند. اما آیا او می تواند امروز را به مثابه‌ی امر در حال اتفاق نیز بررسی کند؟ در این راه چه اسناد و شواهدی به او کمک می‌کند؟ او چگونه می‌تواند در پشت ظاهرِ نمایانِ چیزها به رمزگشایی دست بزند؟ رویکرد تاریخی در هنر امروز آیا عملی است؟

 

در این درسگفتار با مطرح کردن سه پدیده‌ی حضور، بازگشت و آشوب، نگاهی تاریخی به رویدادهای موسیقایی امروز ایران می‌اندازیم. پس از شرح مفاهیم، ارتباط موسیقی اکنون ایران با دوران‌های گذشته را وا می‌کاویم؛ و با طرح مفاهیمی چون مدرنیزاسیونِ موسیقیِ نظامی ایران و وطن‌گرایی، تأثیرشان بر دیگر موسیقی‌ها را بررسی می‌کنیم. سپس به نسبتِ موسیقی معاصر ما با موسیقی ردیفی خواهیم پرداخت و با بررسی مسائلی چون دیجیتالیسم و حضور بی‌واسطه، هایپرمارکتینگ هنری؛ عرضه و رقابت مداوم میان انواع گوناگون موسیقی، تلاش خواهیم کرد تا نقشه‌ای هرچند اندام‌وار از لحظه‌ی اکنون موسیقی جغرافیای ایران به دست دهیم.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.