اعظم خاتم - جوانان و نزاع بر سر شهر اخلاقی در ایران امروز

جوانان و نزاع بر سر شهر اخلاقی در ایران امروز

  • تاریخ شروع: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
  • روزهای: پنجشنبه
  • ساعت: ۱۷-۱۹
  • تعداد کل جلسات: ۳
  • دوره به صورت: آنلاین

تحلیل کنشگری جوانان در ایران امروز نیازمند تحلیلی از پدیده‌ی جوانی، نقش دولت درشکل‌یابی آن، و نزاع با سایر کنش‌گران اجتماعی است. پژوهش‌های موجود بیشتر ویژگی‌های فرهنگی جوانان به مثابه یک نسل، و تفاوت آنها با سایر گروههای اجتماعی را با مفاهیمی چون سبک زندگی و شکاف نسلی بیان می‌کنند. اما همانطور که منتقدان نظریهی شکاف نسلی توجه‌ کرده‌اند، تفاوت‌های نسلی چنان در تاریخ مکرر است که ظرفیت روشنگری زیادی نسبت به دوره‌ها و رویدادهای خاص کنشگری جوانان ندارد.

 

در این درس‌گفتار به جای مفهوم نسل بر مفهوم جوانی و کنشگری جوانان تأکید می‌کنیم و مراحل تکوین و به حاشیه رفتن این جنبش را در تعامل با دیگر گروههای اجتماعی و جنبشهای جاری در جامعه طی دو دهه‌ی گذشته بررسی می‌کنیم. تحلیل مفهوم هبیتوس یا زیست جوانی، روندهای تاریخی کنشگری جوانان، و چشم‌انداز آینده موضوعات محوری سه جلسه‌ی این درس‌گفتار را در بردارد.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.