کاظم برجسته شاهکلا

کاظم برجسته شاهکلا (میر-زا) در حوزه‌های گوناگونی چون ادبیات نمایشی، زبان‌شناسی‌ تاریخی، و فلسفه و حکمت اسلامی تحصیل، مطالعه و پژوهش کرده است. عنوان رساله‌ی کارشناسی ارشد او که در رشته‌ی فلسفه و حکمت اسلامی اخذ شده است، «دگربُنیِ اونتولوگیِ یونانی در سپهرِ عربی» بود. او در این رساله به چگونگیِ دگربُنیِ هستی‌شناسی ارسطو در آغازگاه فلسفه‌ی اسلامی پرداخته است و چرایی این دگربُنی را بر اساسِ بسترِ الهیاتیِ فلسفهِ اسلامی و ویژگی‌هایِ زبان عربی وارسی کرده است. او در حال حاضر پژوهشگر مقطع دکترای فلسفه در دانشگاه هایدلبرگ و اینسبروک است و عنوان رساله‌اش «خدازُدایی از هستی: تلاشی برای متافیزیک‌زُدایی از رخداد-اندیشیِ هیدگر» است. او در سال ۱۳۹۹، یک دوره خوانشِ محاوره‌ی سوفیست افلاطون را با رویکرد واسازیِ هرمنوتیکیِ پدیدارشناسانه، و در سال ۱۴۰۰ دوره‌ای را تحت عنوان «اُنتولوژی در بند ایدئولوژی» درباره‌ی هستی‌شناسی در محاورات افلاطون در انجمن دانشجویی فلسفه‌ی دانشگاه تهران برگزار کرده است.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • کاظم برجسته - شاهکلا هستی‌شناسی ۲-هراکلیتوس
  • کاظم برجسته شاهکلا - هستی‌شناسی؛ ۳-پارمنیدس
  • کاظم برجسته شاهکلا- هستی‌شناسی ۱-آناکسیماندروس

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.